Ομαδική Ανάλυση​

StoryTellingHumans

“Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το άτομο χωρίς αναφορά στην ομάδα, ούτε για μία ομάδα ανθρώπων η οποία δεν αποτελείται από άτομα.”
S.H. Foulkes

Η ομαδική ανάλυση είναι είδος ομαδικής ψυχοθεραπείας και θεμελιώθηκε από τον S.H. Foulkes τη δεκαετία του 1940. Με τις ρίζες της και αυτή στην κλασική ψυχανάλυση, η σύγχρονη ομαδική ανάλυση ενσωματώνει στοιχεία από τις θεωρίες συστημικής ψυχοθεραπείας, την αναπτυξιακή ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία. Δεν πρόκειται για ατομική ψυχοθεραπεία των μελών παρουσία των υπολοίπων αλλά για μια μορφή ψυχοθεραπείας της ομάδας από την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή.

Η υπόσταση του ατόμου είναι κοινωνική και όχι ατομική. Στην ομαδική ανάλυση λαμβάνεται υπόψιν η κοινωνική φύση του ατόμου και η ανάγκη του ανήκειν.

Το άτομο παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην ομαδική ανάλυση όπου καθένας βρίσκει τη δική του θέση στην ομάδα. Μπορεί να δει πλευρές του εαυτού του να αντανακλώνται στην εικόνα, στη συμπεριφορά και στα προβλήματα των άλλων μελών και να ταυτιστεί με αυτά. Η ομαδική ανάλυση προσπαθεί να αποκαλύψει διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές συγκρούσεις, να τις μετατρέψει σε λόγο και να τις επεξεργαστεί στο ασφαλές πλαίσιο της ομάδας. Έτσι ευνοεί την επικοινωνία, μέσω της οποίας ο θεραπευτικός στόχος είναι να διευκολυνθεί η ατομική και ομαδική συνοχή, η οποία αναδύεται με τον καιρό σε συνειδητά και ασυνείδητα επίπεδα.

Ο αριθμός των μελών είναι συνήθως έως 7-12, η συχνότητα των συνεδριών εβδομαδιαία και παρευρίσκεται ένας (ενίοτε δύο) συντονιστής.